سوالات و پاسخ های ما

هدف از تشکیل جبهه متحد زنان اصولگرا و کارآمد چیست؟

هدف از تشکیل جبهه متحد زنان اصولگرا و کارآمد … هدف از تشکیل جبهه متحد زنان اصولگرا و کارآمد … هدف از تشکیل جبهه متحد زنان اصولگرا و کارآمد …

سوال دوم

پاسخ دوم