اهداف

۱- تقویت ارتباط ، انسجام و همدلی زنان فرهیخته و توانمند اصولگرا و کارآمد بمنظور تحقق و تقویت شخصیت و جایگاه واقعی زن مسلمان
۲- شناسایی و سازماندهی زنان جامعه به منظور بهره مندی از توانمندی و استعدادهای آنان در جهت حل مسائل زنان و جامعه
۳- ارتقاء آگاهی و توانمندیهای سیاسی- اجتماعی زنان با توجه به نقش محوری آنان در خانواده و اجتماع
۴- ارتقاء موقعیت ، جایگاه و شخصیت زنان و دفاع از حقوق آنان براساس آموزه های دینی و دیدگاه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری.
۵- تعمیق بینش سیاسی _ اجتماعی زنان جامعه و جهت دهی به گرایشات سیاسی مناسب به منظور گسترش و تقویت مشارکت فعال آنان و ایفای نقش موثر در عرصه های مختلف
۶- رشد و تعالی اخلاقی – معنوی و تقویت بنیه اعتقادی زنان ، حفظ حریم ، عفت عمومی و امنیت آنان در راستای تحقق رسالت و اهداف مربوطه.
۷- گسترش و تقویت فعالیت ها در روابط فرهنگی – اجتماعی در عرصه بین المللی بمنظور ایجاد همگرایی و هم افزایی فکری بانوان ایران با زنان جهان با تاکید بر زنان جهان اسلام و منطقه