هیات موسس و سوابق

۱- مرضیه وحید دستجردی

۲- فاطمه رهبر

۳- بتول محتشمی

۴- صدیقه حجازی

۵- پروین سلیحی

۶- فاطمه زعفرانی

۷- نیره نیری

۸- الهه دستجردی